26 Jan
  • Od 2022 r. zmianie ulegną stawki opłat za przejazd po płatnych odcinkach dróg dla pojazdów ciężkich. 
  • Zmiana jest związana z mechanizmem waloryzacji.
  • Podwyższenie opłaty elektronicznej zwiększy wpływy do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) i możliwości rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce.


Od 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za korzystanie z płatnych odcinków dróg w Polsce. Użytkownicy pojazdów i zespołu pojazdów ciężkich (o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i autobusów) zapłacą za każdy kilometr przejechany po siatce dróg płatnych od 1 do 3 groszy więcej niż dotychczas. Stawki tzw. opłaty elektronicznej są uzależnione od kategorii drogi, kategorii pojazdu oraz klasy emisji spalin. Zmiana stawek została ogłoszona w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z 2 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłaty elektronicznej na 2022 r. Wynika ona z mechanizmu waloryzacji wprowadzonego kilka miesięcy wcześniej w ustawie o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw z 15 kwietnia 2021 r. Mechanizm ten zakłada, że stawka opłaty elektronicznej zostanie podwyższona w kolejnym roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych z pierwszych trzech kwartałów 2021 r. względem analogicznego okresu w 2020 r. Wskaźnik ten, ogłoszony przez Prezesa GUS po zakończonym trzecim kwartale bieżącego roku wyniósł 104,2, co jest jednoznaczne ze wzrostem cen o 4,2 %.

Opłata elektroniczna przeznaczana jest na rozwój dróg

Wnoszenie opłaty elektronicznej jest obowiązkowe dla użytkowników pojazdów ciężkich poruszających się płatnych drogach w Polsce. Opłata ta stanowi dochód Krajowego Funduszu Drogowego, z którego środki przeznaczane są na budowę infrastruktury drogowej. Zwiększenie dochodów KFD wpłynie na wzrost potencjału inwestycyjnego w zakresie dróg krajowych, co przełoży się na poprawę komfortu przemieszczania się kierowców, skrócenie czasu przejazdu i poprawę bezpieczeństwa na drogach.Stawki opłat za przejazd 1 km drogi płatnej nie były waloryzowane od początku wprowadzenia w Polsce elektronicznego systemu poboru opłat drogowych tj. od 2011 r. i utrzymują się na najniższym poziomie względem krajów europejskich. Waloryzacja stawek o wskaźnik inflacji ma na celu utrzymanie ich realnej wartości oraz zapewnienie możliwości zwiększania nakładów Skarbu Państwa na infrastrukturę drogową.

Wartości stawek opłaty elektronicznej obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. są dostępne na stronie: https://www.etoll.gov.pl

Niższa stawka opłaty elektronicznej do końca grudnia

Od 1 października do 31 grudnia 2021 r. za przejazdy z e-TOLL użytkownicy pojazdów ciężkich płacą 30% mniej. Obniżenie stawki opłaty elektronicznej miało na celu ułatwienie przedsiębiorcom z branży transportowej dostosowania się do zmiany systemu poboru opłat drogowych. Obniżka ta obowiązuje wyłącznie do 31 grudnia 2021 r. i po tej dacie użytkownicy będą wnosić opłaty w wysokości 100% obowiązujących od stycznia 2022 r. stawek opłaty elektronicznej za każdy przejechany kilometr drogi płatnej.


ŹRÓDŁO: https://etoll.gov.pl/ciezarowe/aktualnosci/nowe-stawki-oplat-drogowych-dla-pojazdow-ciezkich/